baner_main

BEST
SOLUTIONS
BASED ON
EXPERIENCE

baner_main

BEST
SOLUTIONS
BASED ON
EXPERIENCE

baner_main

BEST
SOLUTIONS
BASED ON
EXPERIENCE

baner_main

BEST
SOLUTIONS
BASED ON
EXPERIENCE

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest spółka Radfarm Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewicza Jakuba 1A, 02-956 Warszawa, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą:

e-maila: iod@radfarm.pl,

drogą pocztową: Inspektor Ochrony Danych, ul. Królewicza Jakuba 1A, 02-956 Warszawa.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO));

dla przyszłych rekrutacji (zgoda osoby na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu, art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO));

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (Art. 6 ust. 1 lit a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Przewidywane kategorie odbiorców danych:

upoważnieni pracownicy firmy RADFARM sp. z o. o. sp. k. z siedzibą
w 02-956 Warszawa, ul. Królewicza Jakuba 1A;

podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora ( np., z zakresu obsługi floty samochodowej, obsługi IT, benefitów pracowniczych, prywatnej opieki medycznej, ubezpieczeń, firmy rekrutacyjne)

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Treść zgody na przetwarzanie dodatkowych (szczególnych kategorii) danych

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radfarm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. moich danych osobowych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO dla potrzeb rekrutacji.

Treść zgody na przyszłe rekrutacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radfarm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

 

 

 

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami. Dowiedz się jak możemy wspomóc Twój biznes!

Razem możemy więcej.